L o g i n H a s ł o
natura 2000
Potorfia nad kanałem Wieprz-Krzna

Potorfia nad kanałem Wieprz-Krzna

Pełna nazwa ostoi: Potorfia nad kanałem Wieprz-Krzna
Kod ostoi: PL161
Współrzędne geograficzne: 51 14'N, 23 01'E
Powierzchnia: 1 088 ha
Położenie administracyjne: województwo lubelskie; powiaty: łęczyński, świdnicki.
Kryteria BirdLife International: C6
Formy ochrony przyrody: Nadwieprzański Park Krajobrazowy
Natura 2000: proponowany obszar specjalnej ochrony ptaków


Torfianki w uroczysku Zgniła Struga, fot.T.Bajdak

Torfianki w uroczysku Zgniła Struga, fot.T.Bajdak

Torfianki w uroczysku Zgniła Struga, fot.T.Bajdak

Uroczysko Wisielnica koło Dorohuczy, fot.T.Bajdak

Ogólny opis ostoi
Ostoja położona jest w zachodniej części Obniżenia Dorohuckiego. Obejmuje fragment torfowiska niskiego, z trzema zespołami torfianek, połączonych płatami łąk kośnych i nieużytków. Doły potorfowe w zależności od wieku w różnym stopniu uległy sukcesji ekologicznej. Najstarsze z nich, o silnie zakrzaczonych i nieregularnych brzegach, niemal w całości porośnięte są roślinnością szuwarową. Złoża torfu eksploatowane są do tej pory, co wiąże się z powstawaniem nowych, niewielkich zbiorników. Poprzecinane siecią kanałów i rowów melioracyjnych łąki kośne, użytkowane w coraz mniejszym stopniu, powoli ulegają zakrzaczeniu. Niewielkie wzniesienie terenu w południowej części ostoi zajęte jest przez młody las sosnowy. Część ostoi w pobliżu Ostrówka obejmuje kompleks w różnym stopniu zarośniętych torfianek, łąk kośnych i nieużytków (nazwa miejscowa - Łąki Stawiska). Podobny charakter ma część północna proponowanej ostoi, przy czym w jej skład wchodzi eutroficzne Jezioro Turowolskie - wysunięty najbardziej w kierunku południowo-zachodnim, naturalny zbiornik Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

Siedliska i typy użytkowania gruntów w ostoi
Lasy i zadrzewienia - 3%, łąki i pastwiska (częściowo zakrzaczone) - 80%, inne tereny rolne - 2%, zbiorniki wodne i cieki - 15%.

Kluczowe gatunki ptaków stwierdzone w proponowanej ostoi Potorfia nad kanałem Wieprz-Krzna

Inne walory przyrodnicze ostoi
Występuje, co najmniej 12 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) W okresie lęgowym występuje, co najmniej 1% populacji krajowej (C6) podróżniczka (PCK) i rybitwy czarnej.
Stwierdzono występowanie żółwia błotnego, bobra, piskorza, kumaka nizinnego oraz traszki grzebieniastej - gatunków z Załącznika II Dyrektywy siedliskowej.
Cenne gatunki roślin: Betula humilis, Orchis latifolia, Orchis incarnata Drosera rotundifolia, Platanthera bifolia, Utricularia vulgaris.

Zagrożenia

Kluczowe zagrożenie w ostoi

  • Nadmierna eksploatacja złóż torfu i oczyszczanie zarastających rowów melioracyjnych prowadzące do osuszania terenu.
Inne ważne zagrożenia w ostoi
  • Drapieżnictwo lisa oraz zwierząt należących do innych gatunków kręgowców, obcych w faunie Polski, stanowiące zagrożenie dla lęgów ptaków wodno-błotnych.
  • Zanikanie lub intensyfikacja gospodarki kośnej.
  • Wypalanie traw oraz nielegalny wywóz śmieci.
Działania ochronne
Podjęto próbę przejęcia gruntów będących własnością Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, stanowiących kluczową część ostoi. Sprawa jak na razie pozostaje nierozstrzygniętą.

autorzy: Tomasz Bajdak, Gerard Potakiewicz

Na podstawie publikacji:
T.Wilk, M.Jujka, J.Krogulec, P.Chylarecki. (red) 2010. "Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce" OTOP, Marki.

 

 

Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi