L o g i n H a s ł o
natura 2000
Dolina Szyszły

Dolina Szyszły

Pełna nazwa ostoi: Dolina Szyszły
Kod ostoi: PL115
Współrzędne geograficzne: 50°24'-50°26'N, 23°35'-23°47'E
Powierzchnia: 2721 ha
Położenie administracyjne: województwo lubelskie; powiat tomaszowski.
Kryteria BirdLife International: C6.
Formy ochrony przyrody: teren nie jest objęty ochroną.
Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków -Dolina Szyszły, PLB060018 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk -Dolina Szyszły, PLH060042.

Ogólny opis ostoi
Ostoja leży w makroregionie Wyżyna Wołyńska, mezoregionie Równina Bełzka. Położona jest przy granicy z Ukrainą.
Obejmuje dolinę małej rzeki Szyszła, dopływu Rzeczycy. Większość doliny została zmeliorowana, a rzeka płynie wąskim korytem. Z powodu zaniechania gospodarki łąkowej dolina ulega procesowi wtórnego zabagnienia. Dominującym elementem krajobrazu są łąki i pastwiska na torfowiskach niskich (węglanowych), zajmujące ponad połowę powierzchni doliny. Większość użytków rolnych jest porzucona i zarasta krzewami. Zakrzaczenia rosną także na brzegach rzeki i wzdłuż niekonserwowanych rowów melioracyjnych, występują również płatami w całej dolinie, zajmując znaczną powierzchnię. Poza nieużytkowanymi łąkami rozwijają się tu również torfowiska niskie w wyrobiskach pozostałych po eksploatacji torfu.
W okolicy Dynisk Starych zlokalizowany jest niewielki kompleks stawów. W południowo- wschodniej części ostoi znajduje się średniej wielkości kompleks leśny, z dominującymi dębem i sosną w randze grądu subkontynentalnego.
Zabudowa w tym regionie jest rozproszona - występuje na obrzeżach ostoi.

Siedliska i typy użytkowania gruntów w ostoi
Lasy i zadrzewienia -20%, łąki i pastwiska -60%, inne tereny rolne -2%, mokradła -15%, zbiorniki wodne i cieki -2%, inne -1%.

Ptaki
W ostoi występuje 137 gatunków ptaków (117 lęgowych), z czego 30 wymienionych jest w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (30 lęgowych), zaś 15 ujętych jest w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (8 lęgowych). Ponadto, z ciekawych gatunków widziano w ostoi: orzełka, gadożera i kobczyka.

Kluczowe gatunki ptaków stwierdzone w ostoi Dolina Szyszły

Inne walory przyrodnicze ostoi
Ostoja jest miejscem występowania rozległych łąk, w tym zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, łąk użytkowanych ekstensywnie, fragmentów młak niskoturzycowych (siedliska z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej) i towarzyszących im gatunków roślin, m.in. staroduba łąkowego i lipiennika Loesela (gatunki z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej). W lesie dominują grądy subkontynentalne z dobrze zachowanymi fragmentami starodrzewu. Spośród zwierząt na szczególną uwagę zasługuje suseł perełkowany mający swe kolonie w śróddolinkowych wywyższeniach. Ostoja stanowi również ostoję kumaka nizinnego, bobra europejskiego i wydry.

Zagrożenia

Kluczowe zagrożenie w ostoi

  • ciągłe przesuszanie doliny wskutek funkcjonującego systemu melioracji szczegółowych, potęgowane budową stawów, a także zalesianie i zaorywanie doliny
Inne ważne zagrożenia w ostoi
  • nieodpowiednio prowadzona gospodarka leśna - wyrąb starodrzewi i drzew dziuplastych oraz usuwanie martwego drewna z lasu,
  • niedostosowane do biologii ptaków terminy prowadzenia zabiegów w leśnictwie i rolnictwie,
  • zaniechanie gospodarowania na łąkach, sukcesja roślinności,
  • planowana lokalizacja farm wiatrowych.
Działania ochronne
Działania ochronne ogniskują się na prowadzeniu inwentaryzacji oraz monitoringu ptaków oraz zagrożeń ze strony kluczowych działań człowieka - gospodarki rolnej i leśnej. Uzupełnieniem tych prac jest prowadzenie dialogu z rolnikami w zakresie wdrażania programu rolnośrodowiskowego.

autorzy: Przemysław Stachyra, Robert Cymbała, Waldemar Gargoła, Wiaczesław Michalczuk

Na podstawie publikacji:
T.Wilk, M.Jujka, J.Krogulec, P.Chylarecki. (red) 2010. "Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce" OTOP, Marki.

 

 

Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi