L o g i n H a s ł o
natura 2000
Bagno Bubnów

Bagno Bubnów

Pełna nazwa ostoi: Bagno Bubnów
Kod ostoi: PL103
Współrzędne geograficzne: 51°19'-51°23'N, 23°15'-23°21'E
Powierzchnia: 2344 ha
Położenie administracyjne: województwo lubelskie; powiaty chełmski i włodawski.
Kryteria BirdLife International: C1, C6.
Formy ochrony przyrody: Poleski Park Narodowy (9764,31 ha).
Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków - Bagno Bubnów, PLB060001.


Bagno Staw (PPN) fot. R.Siek


Bagno Bubnów fot. Andrzej Różycki


Bagno Bubnów fot. Andrzej Różycki


Rozlewisko na Bagnie Bubnów fot. Andrzej Różycki

Ogólny opis ostoi
Ostoja leży na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej wchodzącej w skład Polesia Zachodniego. Ostoja ta, obejmuje Bagno Bubnów i Bagno Staw. Oba torfowiska objęte były ochroną rezerwatową - włączone w 1994 roku do Poleskiego Parku Narodowego. Typologicznie są to torfowiska niskie, wykształcone na wapiennym podłożu w dolinie Włodawki. Odwadnia je ciek, który dopływa do rzeki głównej. Oba płaty torfowisk są połączone ze sobą wąskim bagiennym przesmykiem. Torfowiska są bezleśne, choć w wyniku sekcesji niektóre części torfowiska zarastają krzewami i drzewami. Dominującym zbiorowiskiem są szuwary wielkoturzycowe, tylko miejscami wykształciły się płaty trzcinowisk. Obrzeża torfowisk porastają zarośla wierzbowe i młodniki brzozowe oraz bardzo cenne florystycznie łąki trzęślicowe i szuwary turzycy Davalla. W części zachodniej Bagna Bubnów znajduje się kilka torfiarek z roślinnością wodną (pływacz zwyczajny, grzybienie północne, grążel żółty, ramienice).

Siedliska i typy użytkowania gruntów w ostoi
Lasy i zadrzewienia - 15%, łąki i pastwiska - 14%, inne tereny rolne - 18%, torfowiska (mokradła) - 53%

Ptaki
Na Bagnie Staw stwierdzono kurę cietrzewia z pisklętami, co jest ważnym faktem uzasadniającym podjęcie restytucji tego gatunku w Poleskim Parku Narodowym i w tej części Polesia. Obszar ten jest jednym za największych zlotowisk żurawia w Polsce (ok. 3500 ptaków w 2008 r.). Wiosną i jesienią na licznych rozlewiskach można spotkać podgorzałkę, płaskonosa, w roku 2009 we wrześniu przebywało tu 60 czapli białych. Ważne jesienne i zimowe noclegowisko dla błotniaka zbożowego oraz dla uszatki.

Kluczowe gatunki ptaków stwierdzone w ostoi Bagno Bubnów

Inne walory przyrodnicze ostoi
Na obu bagnach występuje wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin, rosnących tu w znacznych ilościach, a niekiedy nawet masowo. Należą do nich m.in.: goździk pyszny, gnidosz królewski, goryczka wąskolistna, goryczuszka gorzkawa i błotna, kosatka kielichowa, kosaciec syberyjski, storczyki (13 gatunków), nasięźrzał pospolity, groszek błotny, pływacz średni i drobny, tłustosz dwubarwny i dzwonecznik wonny. Na Bagnie Bubnów, a także na Bagnie Staw lecz w mniejszej skali, kilka lat temu podjęto prace renaturalizacyjne nad odtworzeniem pierwotnie tu występujących środowisk bagiennych. Celem prac jest przywrócenie populacji rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.

Zagrożenia

Kluczowe zagrożenie w ostoi

  • zarastanie torfowiska wierzbami i brzozą
  • zarastanie torfowiska trzciną
  • Zaniechanie ekstensywnej gospodarki rolnej, szczególnie na obszarach łąk
  • utrzymywanie zbyt dużego (ponad 20-30 cm) poziomu wody w kwietniu i maju
Inne ważne zagrożenia w ostoi
  • nieodpowiednie gospodarowanie wodą na torfowisku,
  • zaniechanie wycinki krzewów i drzew na otwartej części torfowiska,
  • niedobór wody wynikający z niskiego stanu opadów atmosferycznych.
Działania ochronne
W Poleskim Parku Narodowym prowadzony jest projekt czynnej ochrony ptaków polegający na koszeniu łąk i niektórych turzycowisk oraz usuwaniu zakrzewień na Banie Staw i Bubnów. Działania te, są skuteczne - w miejscach gdzie wykoszono trzcinę stwierdzono śpiewające samce wodniczki. Poza tym na tym obszarze wywieszono budki lęgowe dla puszczyka (w 3 budkach ptaki wyprowadziły lęgi), pójdźki, gągoła i kosze dla uszatki. Od 2004 roku, prowadzony jest monitoring wodniczki - corocznie wykonywane są liczenia na Bagnie Staw, na tomista na Bagnie Bubnów - co 2-3 lata. Prowadzona jest także czynna ochrona żółwia błotnego i szereg działań zmierzających do utrzymywania odpowiednich stosunków wodnych (groble, przetamowania na ciekach). Prowadzona jest także ochrona kilku gatunków motyli. Bagno Bubnów i Staw jest największą w Polsce ostoją przeplatki auryni. Inne rzadkie gatunki to: dostojka eunomia, modraszki alkon, telejus i nasitous oraz czerwończyk fioletek.

autorzy: Grzegorz Grzywaczewski, Andrzej Różycki

Na podstawie publikacji:
T.Wilk, M.Jujka, J.Krogulec, P.Chylarecki. (red) 2010. "Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce" OTOP, Marki.

 

 

Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi