L o g i n H a s ł o
o nas
statut

Statut Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (LTO), zwane dalej "Towarzystwem" jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.
§2. Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska. W ramach realizacji celów statutowych Towarzystwo może również prowadzić działalność poza granicami kraju.
§3. Siedzibą władz Towarzystwa jest Lublin.
§4. W ramach realizacji celów statutowych Towarzystwo może wchodzić w skład porozumień, bądź podejmować partnerską współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach działalności.
§5. Symbolem Towarzystwa jest stylizowana sylwetka lecącej sroki na tle liter stanowiących skrót nazwy Towarzystwa (LTO).

Rozdział II
Cel i środki działania

§6. Celem Towarzystwa jest :

 1. ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków,
 2. poznawanie biologii ptaków,
 3. szerzenie wiedzy i rozbudzanie w społeczeństwie zainteresowań przyrodniczych.

§7. Cele Towarzystwo realizuje przez:

 1. Działalność na rzecz ochrony przyrody, a zwłaszcza ptaków poprzez:
  • inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie obserwacji oraz badań naukowych,
  • monitoring i dokumentowanie stanu i zagrożeń przyrody,
  • publikowanie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych.
 2. Aktywną ochronę przyrody rozumianą jako podejmowanie działań zmierzających do ochrony zagrożonych gatunków i ich siedlisk.
 3. Współpracę z organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi oraz podejmowanie i uczestniczenie w działaniach prawnych w celu ochrony ptaków, ich siedlisk oraz innych terenów o szczególnych walorach przyrodniczych.
 4. Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, towarzystwami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.
 5. Organizowanie zjazdów, konferencji, wypraw naukowych i wycieczek.
 6. Edukację przyrodniczą rozumianą jako propagowanie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie, realizowaną głównie przez:
  • organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, targach, wystawach przyrodniczych, konkursach i wycieczkach,
  • prowadzenie zajęć, warsztatów przyrodniczych w szkołach i w terenie, organizację obozów naukowych,
  • wydawanie materiałów edukacyjnych,
 7. Powoływanie fundacji.
 8. Przyjmowanie darowizn od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.
 9. Zatrudnianie osób fizycznych.
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że wypracowany dochód jest przeznaczony na realizację celów statutowych Towarzystwa.

§8. Wszelkie działania Towarzystwa, w tym związane z realizacją celów statutowych, mogą być prowadzone zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie, a decyzję o formie ich realizacji podejmuje zarząd, z zachowaniem warunków przewidzianych obowiązującym prawem.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa

§9. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§10. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna bez względu na
obywatelstwo i wiek. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.
§11. Przyjęcie w poczet członków Towarzystwa następuje po akceptacji celów Towarzystwa, wypełnieniu deklaracji członkowskiej i po wpłaceniu składki członkowskiej.
§12. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami Towarzystwa po wyrażeniu zgody przedstawicieli ustawowych.
§13. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna udzielająca Towarzystwu pomocy materialnej.

§14. Członkom Towarzystwa przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, z tym, że:

 1. Osobom, które ukończyły 16 lat przysługuje czynne prawo wyborcze.
 2. Osobom, które ukończyły 18 lat przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
 3. Osobom, które nie ukończyły 16 lat nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
 4. Osobie prawnej będącej wspierającym członkiem stowarzyszenia nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

§15. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom zasłużonym dla realizacji celów Towarzystwa.

§16. Członkowie mają prawo do:

 1. reprezentowania Towarzystwa w zakresie ustalonym przez statut,
 2. uczestnictwa w pracach Towarzystwa, korzystania z urządzeń i środków finansowych Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd
 3. udziału z prawem czynnego i biernego prawa wyborczego w Walnym Zgromadzeniu Członków z zastrzeżeniem §14,
 4. uczestniczenia w działalności gospodarczej Towarzystwa,
 5. otrzymywania wydawnictw Towarzystwa na zasadach ustalonych przez Zarząd,
 6. zgłaszania wniosków i propozycji do realizacji celów statutowych Towarzystwa.
 7. posiadania odznaki i legitymacji członkowskiej

§17. Członkowie honorowi ponadto:

 1. otrzymują bezpłatnie wydawnictwa Towarzystwa,
 2. są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§18. Wszyscy członkowie mają obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał Zarządu,
 2. czynnego udziału w pracach Towarzystwa.
 3. regularnie opłacać składki członkowskie, za wyjątkiem członków honorowych - §17, poz. 2.

§19. Członkowstwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 2. skreślenia przez Zarząd za zaleganie płacenia składek członkowskich przez 1 rok kalendarzowy,
 3. uchwały Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu lub działania na szkodę Towarzystwa; od decyzji Zarządu zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków,
 4. śmierci członka.

§20. Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej "osobami bliskimi"),
 2. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 3. wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§21. Władzami Towarzystwa są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
§22. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
§23. Zarząd i Komisja Rewizyjna konstytuują się nie później niż w ciągu 10 dni po wyborach.

Walne Zgromadzenie Członków

§24. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§25. Walne Zgromadzenie Członków może być:

 1. zwyczajne, zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na 3 lata,
 2. nadzwyczajne, zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 25% członków uprawnionych do głosowania, w terminie do 60 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 3. nadzwyczajne, zwoływane przez Komisję Rewizyjną w przypadkach określonych w §43 statutu.

§26. Uchwały Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach, za wyjątkiem zmiany statutu lub rozwiązania Towarzystwa, zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, lub w drugim terminie po godzinie bez względu na wymagane quorum zwykłą większością głosów.

§27. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa,
 2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Towarzystwa,
 6. nadawanie godności członka honorowego,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 8. uchwalanie zmian Statutu oraz rozwiązanie Towarzystwa.

§28. O terminie Walnego Zgromadzenia Członków oraz proponowanym porządku obrad, Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 15 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Zgromadzenia.

Zarząd Towarzystwa

§29. Zarząd wybierany jest spośród członków Towarzystwa i składa się z 4-7 osób: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego , Sekretarza, Skarbnika oraz członków.
§30. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji.

§31. Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizowanie statutowych celów Towarzystwa,
 2. zarządzanie majątkiem i kierowanie pracami Towarzystwa,
 3. zdobywanie funduszy na prowadzenie działalności Towarzystwa,
 4. zatrudnianie pracowników Towarzystwa,
 5. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w imieniu Towarzystwa,
 6. wykreślenie z listy członków nie płacących składek lub za działanie na szkodę Towarzystwa w myśl par. 19 poz.3.
 7. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków kandydatur na honorowych członków Towarzystwa,
 8. opracowywanie programów i planów działalności oraz preliminarzy budżetowych Towarzystwa,
 9. opracowywanie rocznych sprawozdań z merytorycznej i finansowej działalności Towarzystwa i przedstawianie ich Komisji Rewizyjnej,
 10. powoływanie zespołów roboczych do specjalnych zadań Towarzystwa,
 11. delegowanie przedstawicieli na zjazdy naukowe i wyprawy badawcze,
 12. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków, wykonywanie ich uchwał i przygotowywanie wniosków wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 13. organizowanie corocznych zjazdów członków Towarzystwa,

§32. Posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż cztery razy w roku. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenie zarządu zwołuje Zastępca Przewodniczącego.
§33. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy jego członków przy obecności Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego. W przypadku równowagi głosów decyduje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

§34. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu wyłonienia nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku:

 1. nie spełnienia wymogów z § 41 pkt 1.
 2. ustąpienia z Komisji Rewizyjnej co najmniej 2 członków

§35. Zarząd ma prawo dobrać nowych członków na miejsce ustępujących w czasie kadencji członków, którzy w trakcie kadencji zrezygnowali z pełnionych przez siebie funkcji, lecz w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
§36. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionym jest Przewodniczący. Wyjątkowo, w razie nieobecności Przewodniczącego, uprawnionymi do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa są: Zastępca Przewodniczącego oraz Skarbnik działający łącznie.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd, z wyjątkiem zbywania nieruchomości.
§37. Zarząd ma prawo wyznaczyć osobę spoza swojego składu do reprezentowania Towarzystwa w określonych sprawach.

Komisja Rewizyjna

§38. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa i składa się z osób wybieranych spośród członków Towarzystwa.
§39. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równowagi głosów decyduje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

§40. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która:

 1. nie jest członkiem Zarządu LTO,
 2. ma ukończone 18 lat,
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności, która odbywa się co najmniej raz w roku, do końca marca każdego roku. Polega ona na rozpatrywaniu i opiniowaniu sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu z działalności Towarzystwa,
 2. Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Składanie sprawozdania Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu Członków wraz z wynikami kontroli i oceną działalności Towarzystwa w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 4. Przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.

§42. Komisja Rewizyjna ma prawo:

 1. wglądu we wszystkie dokumenty Towarzystwa,
 2. uczestniczenia w obradach zarządu z głosem doradczym,
 3. zwoływania posiedzeń Zarządu.

§43. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do zwołania w ciągu 60 dni Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków w celu wyłonienia nowych władz Towarzystwa, w przypadku:

 1. ustąpienia z funkcji Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego lub Skarbnika i nie powołania nowych osób z Zarządu w ciągu 30 dni od ich rezygnacji,
 2. wyczerpania możliwości wynikającej z §35,
 3. stwierdzenia nie wypełnienia przez Zarząd obowiązków wynikających z §31 pkt 8. i pkt 9. lub §32.

§44. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać wynagrodzeń z tytułu pełnienia swoich funkcji

Majątek Towarzystwa

§45. Majątek Towarzystwa stanowią:

 1. ruchomości i nieruchomości,
 2. fundusze obejmujące: składki członkowskie, dotacje, zapisy i darowizny,
 3. wpływy z działalności statutowej,
 4. wpływy z ofiarności publicznej.

§46. Funduszami Towarzystwa dysponuje Zarząd.
§47. Wszelkie postanowienia Zarządu w przedmiocie majątku trwałego Towarzystwa powyżej 100 000 zł (nie dotyczy dotacji celowych) wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Członków.

Postanowienia końcowe

§48. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, lub w drugim terminie, zwołanym co najmniej o godzinę później, bez względu na wymagane quorum, zwykłą większością głosów.
§49. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 3/4 głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, lub w drugim terminie, zwołanym co najmniej o godzinę później, bez względu na wymagane quorum, zwykłą większością głosów.
§50. W razie podjętej uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną.
§51. Sprawy nieuregulowane w Statucie rozstrzyga Walne Zgromadzenie Członków.

 

 

Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi