L o g i n H a s ł o
natura 2000
Uroczysko Mosty-Zahajki

Uroczysko Mosty-Zahajki

Pełna nazwa ostoi: Uroczysko Mosty-Zahajki
Kod ostoi: PL101
Współrzędne geograficzne: 51°35'-51°40'N, 23°12'-23°22'E
Powierzchnia: 5185 ha
Położenie administracyjne: województwo lubelskie; powiaty: bialski, parczewski, włodawski.
Kryteria BirdLife International: C6.
Formy ochrony przyrody: teren nie jest objęty ochroną.
Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków- Uroczysko Mosty-Zahajki, PLB060014


Ols Mosty-Zahajki, fot.R.Siek


Zbiornik Zahajki, fot.P.Szewczyk


Zbiornik Mosty, fot.P.Szewczyk

Ogólny opis ostoi
Ostoja leży w zachodniej części makroregionu Polesie Zachodnie, w mezoregionie Zaklęsłość Sosnowicka. Jest to długa dolinna forma rozdzielająca sąsiednie wyżej wyniesione równiny. Przez to obniżenie przeprowadzono sztuczny kanał między rzekami Wieprz i Krzna. Ostoja obejmuje dwa sąsiadujące ze sobą, niezbyt głębokie zbiorniki retencyjne: Mosty (390 ha) i Zahajki (240 ha), położone w zlewni rzeki Hanny, dopływu Bugu i Zielawy, wpadających do Krzny. Obydwa zbiorniki są antropogeniczne, powstały przez usypanie wałów powodujących spiętrzenie wód. Zbiornik Zahajki składa się z trzech mniejszych zbiorników oddzielonych od siebie groblami. Otoczony jest lasem mieszanym, w drzewostanie którego dominują brzoza, dąb i sosna. Północne otoczenie zbiornika zostało zmeliorowane, osuszone i zamienione w grunty orne i pastwiska. Teren na wschód od zbiornika Mosty jest nadal znacznie podmokły i stanowi siedlisko olsu. Prawie 1/3 powierzchni zbiorników porośnięta jest szuwarami, a brzegi zaroślami wierzbowymi. Na zbiornikach prowadzona jest gospodarka rybacka.

Siedliska i typy użytkowania gruntów w ostoi
Lasy i zadrzewienia - 54%, łąki i pastwiska - 21%, inne tereny rolne - 11%, mokradła- 3%, zbiorniki wodne i cieki - 10%, inne - 1%.

Kluczowe gatunki ptaków stwierdzone w ostoi Uroczysko Mosty-Zahajki

Inne walory przyrodnicze ostoi
W granicach ostoi stwierdzono występowanie 4 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: bóbr europejski, wydra, kumak nizinny i traszka grzebieniasta, oraz nie wymieniony w Załączniku II: łoś.

Zagrożenia

Kluczowe zagrożenie w ostoi

Inne ważne zagrożenia w ostoi

  • Gospodarka leśna - intensyfikacja gospodarki leśnej.
Działania ochronne
Ostoja została włączona do systemu obszarów chronionych Natura 2000.

autor: Łukasz Bednarz

Na podstawie publikacji:
T.Wilk, M.Jujka, J.Krogulec, P.Chylarecki. (red) 2010. "Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce" OTOP, Marki.

 

 

Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi