L o g i n H a s ł o
natura 2000
Staw Boćków

Staw Boćków

Pełna nazwa ostoi: Staw Boćków (dawna nazwa: Dolina Poru)
Kod ostoi: PL107
Współrzędne geograficzne: 50°53'N 22°37'N
Powierzchnia: 326 ha
Położenie administracyjne: województwo lubelskie; powiat: lubelski.
Kryteria BirdLife International: C7
Formy ochrony przyrody: Teren nie jest objęty ochroną.
Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków - Staw Boćków, PLB060016.

Ogólny opis ostoi
Ostoja położona jest w obrębie mezoregionu Padół Zamojski na granicy z Roztoczem Zachodnim. Obejmuje odnogę dolinową górnego biegu rzeki Por, w której umiejscowiony jest staw o nazwie Boćków k. Zakrzewa o sztucznej genezie, jednakże naturalnym (w kontekście zbiorowisk roślinnych) charakterze. Ma on powierzchnię około 326 ha. W większości jest niemal całkowicie zarośnięty zakrzewieniami wierzbowymi, szuwarami trzcinowymi, mannowymi oraz turzycowiskami. Jego brzegi porastają zarośla wierzbowe i olsy. Otwarte lustro wody zajmuje łącznie około 30 ha. Okresowo staw zarasta zwarty łan osoki aloesowatej. Łąki otaczające staw, są pozostałościami torfowisk węglanowych, i użytkowane są ekstensywnie. Z ostoją graniczą zabudowania wiejskie, zaś całość otaczają wzniesienia lessowe zajęte przez intensywnie użytkowane pola (niekiedy płaty roślinności ciepłolubnej) oraz niewielkie, dość dobrze zachowane, kompleksy leśne żyznych buczyn oraz grądów subkontynentalnych (z unikalną siecią debr). Na stawie miejscowa ludność uprawia wędkarstwo oraz poławia ryby sieciami.

Siedliska i typy użytkowania gruntów w ostoi
Lasy i zadrzewienia -3%, zakrzewienia -70%, łąki i pastwiska -5%, mokradła -10%, zbiorniki wodne i cieki -10%, inne -2%.

Ptaki
W ostoi występuje 161 gatunków ptaków (104 lęgowe), z czego 41 wymienionych jest w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (12 lęgowych). Ponadto, stwierdzono tu obecność 16 gatunków ujętych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (6 lęgowych).
Ostoja jest jednym z najważniejszych w Polsce obszarem bytowania zielonki, której populacja przekracza 1% populacji krajowej i występuje w wysokim zagęszczeniu. Znajduje się tu również jedna z trzech znanych na Zamojszczyźnie kolonii rybitwy czarnej oraz stanowisko podróżniczka. Na stawie stwierdzono wysokie liczebności kokoszki wodnej i wodnika. W nieodległej przeszłości występował tam również dubelt.
Z ciekawych gatunków nielęgowych, w ostoi obserwowano: podgorzałkę, kobczyka i rybitwę białoczelną.

Kluczowe gatunki ptaków stwierdzone w ostoi Staw Boćków

Inne walory przyrodnicze ostoi
W obrębie ostoi występują ekstensywnie użytkowane łąki (siedlisko z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej) oraz stanowiska wydry i bobra europejskiego. Z ciekawostek florystycznych znajduje się tam stanowisko lulecznicy krajeńskiej oraz storczyków.

Zagrożenia

Kluczowe zagrożenie w ostoi

  • plany przekształcenia stawu w zbiornik rekreacyjny.
Inne ważne zagrożenia w ostoi
  • wypalanie roślinności;
  • niedostosowane do biologii ptaków terminy prowadzenia zabiegów agrotechnicznych na łąkach;
  • penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe (płoszenie, niszczenie gniazd, zabijanie ptaków);
  • rozbudowa infrastruktury turystycznej.

autorzy: Przemysław Stachyra, Paweł Marczakowski

Na podstawie publikacji:
T.Wilk, M.Jujka, J.Krogulec, P.Chylarecki. (red) 2010. "Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce" OTOP, Marki.

 

 

Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi