L o g i n H a s ł o
22 lutego 2022   Tropiciele Natury

Szkoła Podstawowa w Kamieniu, pod patronatem honorowym Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, realizuje projekt „Tropiciele natury”. Projekt jest finansowany przez Fundację Orlen, w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi”

Projekt „Tropiciele Natury” przybliża przyrodę doliny Wisły, występujące w tym rejonie zwierzęta, ukształtowanie terenu, jego ochronę.

W ramach projektu, uczestnicy przeprowadzą następujące działania:

1) XI-III.2022r.Warsztaty ornitologiczno – przyrodnicze: zapoznanie z etyką dobrego przyrodnika, przygotowanie merytorycznie do obserwacji ptaków, ssaków i doliny Wisły, przedstawienie instrukcji wykonania budki lęgowej. Uczniowie gromadzą informacje w celu zaprojektowania trasy ścieżki „Tropiciele natury”, w formie 4 tablic umieszczonych na drewnianych konstrukcjach  w celu stworzenia punktów edukacyjnych. Przygotują również informacje w formie QR Code.

2)XI.2021r.Poszerzenie wiedzy w Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym, zbiory dotyczą bogactwa przyrodniczego Lubelszczyzny. 

3)II.2022r.Zorganizowanie gminnego konkursu plast. „Przyroda mojej okolicy”, przyznanie nagród w konkursie, informacja na stronie szkoły, wystawa prac na festynie, druk pocztówek. Zawieszenie wykonanych przez uczestników budek lęgowych w miejscach gniazdowania.

4) III.2022r.Uzyskanie zgody właścicieli gruntów na postawienie tablic informacyjnych. Pozyskanie wolontariuszy w celu przygotowania terenu i przystanków poprzez konsultacje z sołtysem wsi Piotrawin. Zakupienie stelaży drewnianych.

5) IV.2022r.Opracowanie graficzne tablic, wykonanie ulotki, plakatu na zajęciach z grafiki komputerowej. Zorganizowanie konkursu przyrodniczo –ekologicznego dla uczniów gminy Łaziska.

6) V.2022r.Zlecenie wykonania tablic, ulotki, plakatu, pocztówek w drukarni.

7) VI.2022r. Zamontowanie tablic na przystankach i strzałek kierunkowych. Zorganizowanie festynu dla społeczności lokalnej, zaproszenie uczestników konkursów i promowanie ścieżki edukacyjnej poprzez grę terenową i ulotkę.

27 grudnia 2021   Zimowe liczenia ptaków 2022

Zimowe Liczenia ptaków na Lubelszczyźnie 2022

 

W dniach 15-16 stycznia 2022 r. odbędzie się kolejna edycja Zimowych Liczeń ptaków na Lubelszczyźnie. Jest to termin optymalny, jednakże liczenia można prowadzić przez cały kolejny tydzień aż do weekendu 22-23 stycznia.

 Prosimy wszystkie osoby prowadzące liczenia w poprzednich latach i chętne do kontynuowania udziału w akcji w tym sezonie o jak najszybsze potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową na tradycyjny adres: zimoweliczenia@wp.pl Prosimy o podanie w wiadomości numerów odcinków rzek i/lub nazw obiektów, które dana osoba zamierza objąć liczeniami (zgodnie z mapą – link poniżej).

 Osoby które nie będą mogły zająć się w tym roku obiektami liczonymi dotychczas również prosimy o wiadomość. Informacje te pomogą nam zaktualizować bazę osób biorących udział w akcji, usprawnią komunikację i znacznie ułatwią pracę koordynatorowi :)

 Gorąco zachęcamy również do kontaktu osoby, które w tym roku chciałyby włączyć się do akcji po raz pierwszy. Z pewnością znajdą się wolne odcinki lub obiekty, na których warto by policzyć ptaki. Inicjatywa liczenia w miejscach, gdzie dotąd akcja nie była prowadzona, jest również mile widziana, podobnie jak informacja o wolnych mocach przerobowych ;)

 Pod adresem https://drive.google.com/open?id=1XlXb6OwD-6TRR0ehCNaiZTFNQ3U4emuA&usp=sharing znajduje się mapa odcinków i zbiorników objętych liczeniami w latach poprzednich. Wraz z napływem zgłoszeń mapa będzie na bieżąco aktualizowana i będzie tam można znaleźć informację o „dziurach”, czyli o odcinkach i zbiornikach, które nie doczekały się zgłoszenia obserwatora – oczywiście uzupełnianie tych dziur będzie bardzo mile widziane!

 Prosimy o przekazywanie wyników na formularzu przygotowanym w roku ubiegłym – do pobrania tutaj: http://www.lto.org.pl/index.php?id=21 Zostanie on również rozesłany wszystkim, którzy potwierdzą udział w tegorocznych liczeniach.

 Do 7 stycznia pierwszeństwo przy przypisywaniu obserwatorów do odcinków/zbiorników będą miały osoby, które prowadziły liczenia na danym obiekcie w latach ubiegłych. Taka „wstępna rezerwacja” nie dotyczy osób, które – pomimo przypominania – do tej pory nie przekazały wyników ze stycznia 2021!

 Obserwatorów, którzy nie mają czasu bądź chęci przekazywać wyników prosimy o rozważenie, czy warto zgłaszać się do udziału w liczeniach. Z punktu widzenia akcji samo pójście w teren bez przekazania wyników ma dokładnie taką samą wartość, jak niewykonanie liczenia. Niestety, baza przekazanych formularzy z danymi ze stycznia 2021 jest wciąż znacznie skromniejsza, niż wynikałoby to z deklaracji.

 BARDZO KRÓTKIE PODSUMOWANIE WYNIKÓW Z ROKU 2020:

 W ramach Zimowych Liczeń w styczniu 2020 wspólnymi siłami objęliśmy liczeniami:

 20 rzek (łącznie 115 wyznaczonych odcinków + 2 przypadki liczenia „w punkcie”)

98 obiektów punktowych (jeziora, zalewy, zbiorniki retencyjne, kompleksy stawów itp.)

 Zarejestrowaliśmy łącznie 42 243 ptaki wodne i wodno-błotne z 40 gatunków. Wśród nich zdecydowanie dominowała krzyżówka (31 791 os.), drugie miejsce – nieco zaskakująco – zajęła gęgawa (3 708), a podium zamknął kormoran (1 048 os.).

 Bardziej szczegółowe wyniki, pełny skład gatunkowy, rozmieszczenie zgrupowań, ciekawostki fenologiczne itp. już niebawem :)

25 sierpnia 2021   Walne Zgromadzenie Członków LTO

Drodzy członkowie i sympatycy LTO.

Pomimo trwającego ciągle stanu zagrożenia epidemiologicznego, chcielibyśmy zorganizować Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia, którego głównym celem będzie wybór władz LTO.  Spotkanie odbędzie się 25 września 2021 roku na terenie stacji terenowej LTO w Pukałach (https://goo.gl/maps/PoQjU2NY5cJDhvzB7 ; Szostaki 20, 23-412 Łukowa, gmina Łukowa, powiat biłgorajski).

W chwili obecnej, kadencja Zarządu wybranego w dniu 10 marca 2018 roku funkcjonuje na zasadach określonych w tzw. Tarczy 4.0. (szczegóły tutaj: https://publicystyka.ngo.pl/zarzady-na-czas-epidemii-wydluzenie-kadencji-organow-organizacji-pozarzadowych) , w ramach której, do artykułu 10 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, dodano ustęp 1f z zapisem przedłużającym kadencję władz na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego, w brzmieniu: „Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, (…) , upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”

Przypominamy jednocześnie, że do wzięcia udziału w wyborach Zarządu LTO, uprawnieni są jedynie członkowie Stowarzyszenia, czyli osoby które na rok przed terminem wyborów opłaciły składki członkowskie. Informacje o możliwości dokonywania wpłat znajdują się na stronie internetowej LTO, pod adresem: http://www.lto.org.pl/index.php?id=4.

Po obradach zapraszamy na ognisko. Na terenie stacji istnieje możliwość noclegu - chętnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie.

Program zjazdu do pobrania TUTAJ

Liczymy na Waszą obecność.

16 stycznia 2021   Zimowe liczenia ptaków 2021

Zimowe Liczenia ptaków na Lubelszczyźnie 2021

 W dniach 16-17 stycznia 2021 r. odbędzie się kolejna edycja Zimowych Liczeń ptaków na Lubelszczyźnie. Jest to termin optymalny, jednakże liczenia można prowadzić przez cały kolejny tydzień aż do weekendu 23-24 stycznia.

 Prosimy wszystkie osoby prowadzące liczenia w poprzednich latach i chętne do kontynuowania udziału w akcji w roku bieżącym o jak najszybsze potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową na tradycyjny adres: zimoweliczenia@wp.pl Prosimy o podanie w wiadomości numerów odcinków rzek i/lub nazw obiektów, które dana osoba zamierza objąć liczeniami (zgodnie z mapą – link poniżej).

 Pod adresem https://drive.google.com/open?id=1XlXb6OwD-6TRR0ehCNaiZTFNQ3U4emuA&usp=sharing znajduje się mapa odcinków i zbiorników objętych liczeniami w latach poprzednich. Wraz z napływem zgłoszeń mapa będzie na bieżąco aktualizowana i będzie tam można znaleźć informację o „dziurach”, czyli o odcinkach i zbiornikach, które nie doczekały się zgłoszenia obserwatora – oczywiście uzupełnianie tych dziur będzie bardzo mile widziane!

 Do 10 stycznia pierwszeństwo przy przypisywaniu obserwatorów do odcinków/zbiorników będą miały osoby, które prowadziły liczenia na danym obiekcie w latach ubiegłych.

 Osoby które nie będą mogły zająć się w tym roku obiektami liczonymi dotychczas również prosimy o wiadomość. Informacje te pomogą nam zaktualizować bazę osób biorących udział w akcji, usprawnią komunikację i znacznie ułatwią pracę koordynatorowi :)

 Gorąco zachęcamy również do kontaktu osoby, które w tym roku chciałyby włączyć się do akcji po raz pierwszy. Z pewnością znajdą się wolne odcinki lub obiekty, na których warto by policzyć ptaki. Inicjatywa liczenia w miejscach, gdzie dotąd akcja nie była prowadzona, jest również mile widziana, podobnie jak informacja o wolnych mocach przerobowych ;)

 UWAGA! Formularz liczeń został ponownie nieznacznie odświeżony – od zeszłego roku stosujemy zaktualizowany porządek systematyczny, a w tym roku dodana została rubryka, w której określamy „kompletność”, czyli jaki % odcinka/zbiornika objęliśmy obserwacjami. Oczywiście przypisane obserwatorowi odcinki rzek lub zbiorniki powinny być kontrolowane w całości (100%), jednak niekiedy z różnych względów tak się nie dzieje i właśnie taką informację niesie nowa rubryka. Prosimy wszystkich o przesyłanie danych na NOWYM FORMULARZU! Ułatwi to później tworzenie zestawień danych na potrzeby prezentacji i ewentualnych opracowań. Nowy formularz jest do pobrania tutaj: http://www.lto.org.pl/index.php?id=21 Zostanie on również rozesłany wszystkim, którzy potwierdzą udział w tegorocznych liczeniach.

10 października 2020   IV Ogólnoeuropejskie Liczenie Siewek Złotych i Czajek

Drodzy obserwatorzy,
jesienią 2020 roku, pod patronatem International Wader Study Group odbędzie się czwarte ogólnoeuropejskie liczenie siewek złotych.  Podobnie jak w poprzednich latach liczenie odbędzie w październiku - optymalny termin 10 X– 18 X. Liczebność siewek złotych i czajek jesienią zależy między innymi od warunków pogodowych, dlatego zaplanowane zostało drugie liczenie w listopadzie w terminie 14 XI – 22 XI. Terminy te obejmują dwa weekendy oraz dni pomiędzy nimi. Oczywiście dane trochę odstające od tych terminów też będą uwzględnione w analizach i je chętnie
przyjmiemy. Więcej szczegółów dotyczących liczeń oraz formularz przekazania danych znajdziecie poniżej. 
 
 
03 stycznia 2020   Zimowe liczenia ptaków 2020

Zimowe Liczenia ptaków na Lubelszczyźnie 2020

W dniach 11-12 stycznia 2020 r. odbędzie się kolejna edycja Zimowych Liczeń ptaków na Lubelszczyźnie. Jest to termin optymalny, jednakże liczenia można prowadzić przez cały kolejny tydzień aż do weekendu 18-19 stycznia.

Od tego roku koordynowaniem i gromadzeniem danych z Zimowych Liczeń zajmował się będzie Maciej Filipiuk. W związku ze zmianą koordynatora w tym roku w sposób szczególny prosimy wszystkie osoby prowadzące liczenia w poprzednich latach i chętne do kontynuowania udziału w akcji w roku bieżącym o jak najszybsze potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową na tradycyjny adres: zimoweliczenia@wp.pl Prosimy o podanie w wiadomości numerów odcinków rzek i/lub nazw obiektów, które dana osoba zamierza policzyć. Osoby które nie będą mogły zająć się w tym roku dotychczas liczonymi odcinkami również prosimy o wiadomość. Informacje te pomogą nam zaktualizować bazę osób biorących udział w akcji, usprawnią komunikację i znacznie ułatwią pracę koordynatorowi :-)

Gorąco zachęcamy również do kontaktu osoby, które w tym roku chciałyby włączyć się do akcji po raz pierwszy. Z pewnością znajdą się wolne odcinki lub obiekty, na których warto by policzyć ptaki. Inicjatywa liczenia w miejscach, gdzie dotąd akcja nie była prowadzona, jest również mile widziana, podobnie jak informacja o wolnych mocach przerobowych ;-)

Pod adresem https://drive.google.com/open?id=1XlXb6OwD-6TRR0ehCNaiZTFNQ3U4emuA&usp=sharing  znajduje się mapa odcinków i obiektów z lat poprzednich. Nie jest ona kompletna i będzie uzupełniana w najbliższych dniach – prosimy w związku z tym o zgłaszanie braków i ewentualnych błędów na podany adres mailowy. W dniu 8.01 mapa zostanie zaktualizowana i będzie tam można znaleźć informację o „dziurach”, czyli o odcinkach, które nie doczekały się zgłoszenia obserwatora do dnia 7.01 – oczywiście uzupełnienie tych dziur będzie bardzo mile widziane!

Podobnie jak w poprzednich latach nasze liczenia wejdą w skład Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych (MZPW) będącego jednym z podprogramów Monitoringu Ptaków Polski. Lista głównych obiektów monitoringowych pozostaje bez zmian, jednakże w tym roku, jako że jest to okrągły, dziesiąty sezon liczeń,  w ramach MZPW w całym kraju organizowane jest jednorazowe liczenie rozszerzone na wszystkie możliwe, ważne obiekty gromadzące ptaki wodne w regionie.  Taka rozszerzona akcja jest ważna, bo na jej podstawie zdobędziemy jakieś wyobrażenie o tym jaki procent populacji zimujących u nas obejmujemy regularnym monitoringiem.

Dane z takich „dodatkowych obiektów”, które tak naprawdę zazwyczaj i tak są liczone w ramach liczeń Lubelskich, przekazujemy do koordynatora na formularzach LTO’wskich, które są do pobrania tutaj: http://www.lto.org.pl/index.php?id=21

UWAGA! Formularz liczeń został nieznacznie odświeżony, m.in. zastosowano aktualnie obowiązujący porządek systematyczny. Prosimy wszystkich o przesyłanie danych na NOWYM FORMULARZU! Ułatwi to później tworzenie zestawień danych na potrzeby prezentacji i ewentualnych opracowań. Nowy formularz zostanie również rozesłany wszystkim, którzy potwierdzą udział w tegorocznych liczeniach.

09 listopada 2019   Jesienny Zjazd LTO

Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków na tradycyjny, jesienny zjazd. Zjazd w tym roku wydarzenie odbędzie się we wcześniejszym niż zwykle terminie 9-10 listopada. Bez zmian pozostaje za to miejsce - Zwierzyniec na Roztoczu :-). Program zjazdu można podejrzeć TUTAJ, a bieżące informacje i szczególy organizacyjne znajdują się na facebokowym profilu LTO.

Serdecznie zapraszamy

08 lipca 2019   Kolejne warsztaty dla wolontariuszy w Stacji Terenowej LTO w Pukałach.

Zapraszamy serdecznie na obozy dla wolontariuszy do Stacji Terenowej LTO w Pukałach w Puszczy Solskiej.

Wolontariuszom zapewniamy nieodpłatny nocleg w łóżkach z pościelą, całodzienne wyżywienie, kontakt z niezwykłą przyrodą oraz ….pomysły na wszelkiego rodzaju działania na rzecz ochrony przyrody :).  Nie jest to jednak obóz pracy – będzie dużo czasu wolnego do wykorzystania na obserwacje ptaków, kontakt z przyrodą itp.

W planach prace porządkowe na pastwiskach LTO, prace przy konserwacji ogrodzenia dla koników polskich,  usuwanie roślinności niepożądanej na stanowiskach gniewosza plamistego a także oczywiście obserwacje ptaków itp.

Zapraszamy do zgłoszenia na następujące terminy:

1. 15-20 lipca

2. 29 lipca – 3 sierpnia

3. 12 – 17 sierpnia

4.  2 – 7 września

 

Lokalizacja: https://goo.gl/maps/oaPgwgZoUWd2u33f8

 

Obozy odbędą się w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” (nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00).

Zgłoszenia wraz z podaniem liczby osób oraz terminu proszę przesyłać na adres pawel.szewczyk@lto.org.pl

22 maja 2019   Poszukujemy pracownika

W związku z realizacją przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce – etap I” LIFE17 NAT/PL/000015, poszukujemy osoby na stanowisko „Zarządca ostoi i opiekun zwierząt gospodarskich”

Szczegóły dotyczące zakresu obowiązków, sposobu przygotowania i terminów składania ofert do pobrania TUTAJ

28 stycznia 2019   Projekt LIFE_STREFOWE zakończony

W dniu 28 stycznia 2019 roku, wysłaliśmy do Komisj Europejskiej raport końcowy z realizacji projektu LIFE "Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie". W związku z tym, że jest to tak na prawdę ostatnie zadanie, które musieliśmy wykonać, możemy oficjalne ogłosić że projekt "Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie" został zakończony!!

Bardzo serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w realizację pszczególnych zadań, Instytucjom finansującym, Pani Monitor Projektu, Regionalnym Dyrekcjom Ochrony Środowiska w Lublinie i Rzeszowie, Dyrekcji  Poleskiego i Roztoczańśkiego Parku Narodowego, pracownikom przedsiębiorstwa PGE Dystrybucja S.A., pracownikom projektu, wykonawcom, członkom LTO i ZamTop oraz wszystkim, którzy dobrą radą lub czynem wspierali nas w działaniach. 

Więcej informacj o końcowych efektach relizaci poszczególnych działań znajdziecie na stronie internetowej projektu: www.strefowe.lto.org.pl

A że jak wszystkim wiadomo - przyroda próżni nie znosi - niedługo w aktualnościach pojawią się informacje o nowym projekcie LIFE!

 
Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi