L o g i n H a s ł o
natura 2000
Lasy Parczewskie

Lasy Parczewskie

Pełna nazwa ostoi: Lasy Parczewskie
Kod ostoi: PL099
Współrzędne geograficzne: 51°31'-51°36'N, 22°51'-23°09'E
Powierzchnia: 13 590 ha
Położenie administracyjne: województwo lubelskie; powiaty: lubartowski, parczewski.
Kryteria BirdLife International: C1, C6.
Formy ochrony przyrody: Rezerwat Przyrody Jezioro Obradowskie (81,8 ha), Królowa Droga (38,8 ha), Lasy Parczewskie (157,3 ha), Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie, Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków - Lasy Parczewskie, PLB060006.


Lasy Parczewskie, fot.R.Siek


Stawy w Sosnowicy, fot.R.Siek

Ogólny opis ostoi
Ostoja obejmuje zwarty kompleks Lasów Parczewskich z kompleksem łąk Ochoża, oraz dwa kompleksy leśne położone na północ i północny zachód od wsi Sosnowica przedzielone kanałem Wieprz-Krzna. Na terenie ostoi znajdują się 3 kompleksy stawów rybnych - Białka, Libiszów i Sosnowica oraz 5 jezior.
Powierzchnia terenu jest słabo zróżnicowana, urozmaicają ją jedynie niewielkie wyniesienia wydmowe. Na terenach otwartych dominują podmokłe łąki. Na dużym obszarze ostoja jest znacznie zatorfiona i pocięta siecią kanałów odwadniających. Ostoja położona jest w zlewni rzeki Tyśmienicy, a odwadniają ją dopływy Ochoża, Piwonia-Bobrówka oraz Konotopa. W części zachodniej Lasy dochodzą do brzegów doliny Tyśmienicy (ostoja Dolina Tyśmienicy), od północy i południa graniczą z polami uprawnymi. Część zachodnia kompleksu leśnego jest zwarta, jedynie z enklawami bezleśnych dolin cieków, od Sosnowicy na wschód zwarcie kompleksu wyraźnie maleje. Dominują siedliska borowe, które porasta bór sosnowy i bór mieszany z dębem, liczne są płaty starodrzewu. Gatunkami budującymi są sosna, brzoza i dąb. W miejscach podmokłych występują bory i brzeziny bagienne oraz olsy. Po wybudowaniu Kanału Wieprz-Krzna bory bagienne i torfowiska zanikają na całym terenie. Lokalnie w dolinach cieków utrzymują się olsy.
Na niepowtarzalny krajobraz tego kompleksu leśnego wpływają śródleśnie jeziora: Czarne Gościnnieckie, Obradowskie i Libiszowskie. W otoczeniu ostoi Lasów Parczewskich położonych jest również kilka kompleksów stawów rybnych, m.in. Babianka, Białka, Jedlanka, Prokop, Tyśmienica, Komarne, Siemień, ważnych jako miejsca żerowiskowe dla gatunków lęgowych w ostoi.

Siedliska i typy użytkowania gruntów w ostoi
Lasy i zadrzewienia - 66%, łąki i pastwiska - 12%, inne tereny rolne - 9%, mokradła - 2%, zbiorniki wodne i cieki - 10%, inne - 1%.

Kluczowe gatunki ptaków stwierdzone w ostoi Lasy Parczewskie

Inne walory przyrodnicze ostoi
W granicach ostoi stwierdzono występowanie 6 siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej między innymi grądy Tilio Carpinetum i Galio-carpinetum, bory i brzeziny bagienne, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, nizinne łąki kośne. Do najcenniejszych siedlisk należą torfowiska z cennymi gatunkami roślin między innymi brzozą niską, wierzbą lapońską, bagnicą torfową, wątlikiem błotnym. Z gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin występują również buławik czerwony, obuwik pospolity, wielosił błękitny. Na torfowiskach głównie wokół jezior Obradowskiego i Czarnego Gościenieckiego występują stanowiska roślinności reliktowej, m.in. brzozy niskiej, wierzby borówko listnej i bagnicy torfowej. W granicach ostoi występuje 7 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej między innymi wilk, bóbr europejski, wydra, żółw błotny, kumak nizinny, piskorz.

Zagrożenia

Kluczowe zagrożenie w ostoi

  • Niewłaściwa gospodarka leśna, obniżenie wieku drzewostanów, usuwanie martwego drewna.
  • Intensyfikacja gospodarki rybackiej.
Inne ważne zagrożenia w ostoi
  • Turystyka - nasilona penetracja
  • Rolnictwo - zaniechanie gospodarki pastwiskowo-łąkarskiej, zalesienia łąk i pastwisk.
  • Gospodarka wodna - trwałe obniżenie poziomu wód gruntowych, zanieczyszczenie wód.
Działania ochronne
Na terenie ostoi leżą 3 rezerwaty przyrody: Jezioro Obradowskie (81,8 ha), Królowa Droga (38,8 ha), Lasy Parczewskie (157,3 ha), część wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie, oraz Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W ostoi wyznaczone są strefy ochronne dla ptaków szponiastych, puchacza oraz bociana czarnego. W ramach działań Komitetu Ochrony Orłów powadzony jest monitoring dla wybranych gatunków. Na stawach rybnych prowadzony jest monitoring podgorzałki.

autorzy: Zbigniew Jaszcz, Janusz Wójciak

Na podstawie publikacji:
T.Wilk, M.Jujka, J.Krogulec, P.Chylarecki. (red) 2010. "Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce" OTOP, Marki.

 

 

Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi