L o g i n H a s ł o
natura 2000
Lasy Strzeleckie

Lasy Strzeleckie

Pełna nazwa ostoi: Lasy Strzeleckie
Kod ostoi: PL106
Współrzędne geograficzne: 50°54'-51°02'N, 23°46'-24°01'E
Powierzchnia: 8609 ha
Położenie administracyjne: województwo lubelskie; powiaty: chełmski, hrubieszowski.
Kryteria BirdLife International: C6.
Formy ochrony przyrody: rezerwaty przyrody: Liski (93,6 ha), Siedliszcze (15,1 ha), Strzelecki Park Krajobrazowy.
Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków - Lasy Strzeleckie, PLB060007.

Ogólny opis ostoi
Ostoja leży na granicy Polesia Wołyńskiego i Wyżyny Zachodniowołyńskiej (mezoregiony Obniżenie Dubieńskie i Grzęda Horodelska). Obejmuje zachodnią krawędź doliny Bugu wraz z fragmentami wierzchowinowymi od Matcza na południu do Starosiela przy ujściu Wełnianki na północy.
Dominuje tu płaska powierzchnia równinna, z niewielkimi wyniesieniami, kontrastująca z sąsiadującą rozległą doliną Bugu. Różnice wysokości w obrębie ostoi nie przekraczają 50 m., najwyższe wyniesienia koło Lisek osiągają 230 m npm. W kierunku południowym rzeźba terenu staje się żywsza, w okolicy Horodła, tuż poza granicami ostoi, wyniesienia Grzędy Horodelskiej sąsiadują bezpośrednio z doliną Bugu. W południowym krańcu ostoi uchodzi do Bugu mały ciek Ubrodownica. Jej dolina jest bezleśna, a dno zajmują łąki.
Prawie całą powierzchnię ostoi pokrywają lasy. Jest to zwarty kompleks wielogatunkowych lasów, wykształconych na żyznych, częściowo lessowych glebach. Jest to głównie siedlisko lasu świeżego, w mozaice z lasem mieszanym świeżym i lasem wilgotnym. Niewielkie izolowane powierzchnie zajmują siedliska boru i olsu. Drzewostan Lasów Strzeleckich w połowie buduje sosna. Duży jest udział dębu (około 30%), co jest rzadkością w polskich lasach. Domieszkę stanowią inne drzewa liściaste. Dominującym zbiorowiskiem leśnym ostoi jest grąd subkontynentalny w odmianie wołyńskiej, charakteryzującym się dużym udziałem w runie gatunków ciepłolubnych.
Presja antropogeniczna w obrębie ostoi jest niewielka. Jedynie obiekty dawnego pałacu Zamojskich oraz osada nadleśnictwa w Maziarni położone są we wnętrzu kompleksu leśnego. Wzdłuż doliny Bugu zlokalizowane są małe wsie -Matcze i Skryhiczyn.

Siedliska i typy użytkowania gruntów w ostoi
Lasy i zadrzewienia -93%, łąki i pastwiska -4%, inne tereny rolne -3%.

Kluczowe gatunki ptaków stwierdzone w ostoi Lasy Strzeleckie

Inne walory przyrodnicze ostoi
Na części Lasów Strzeleckich projektowane jest utworzenie siedliskowego obszaru Natura 2000 mającego na celu ochronę typowo wykształconych grądów subkontynentalnych. Występuje tutaj jedna z najliczniejszych w kraju populacji motyla: przelatki maturny. Poza tym stwierdzono tutaj co najmniej 12 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: kumak nizinny, żółw błotny, bóbr, wydra, wilk, modraszek telejus, modraszek nausitous, czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek, jelonek rogacz, nocek Bechsteina, zagłębek bruzdkowany. We florze występują zarówno gatunki ciepłolubne (m.in. obuwik pospolity, ciemiężyca czarna, dzwonecznik wonny, powojnik prosty) jak i gatunki północne reliktowe, w tym brzoza niska. Interesujące z botanicznego punktu są zbiorowiska łąkowe z pełnikiem europejskim i zerwą kulistą.

Zagrożenia

Kluczowe zagrożenie w ostoi

  • Niedostosowana do celów ochrony gospodarka leśna -intensyfikacja gospodarki leśnej, wycinanie starodrzewu.
Działania ochronne
Stanowiska orlika krzykliwego i bociana czarnego są chronione poprzez tworzenie stref ochronnych wokół gniazd. Aktualnie w granicach ostoi istnieje 19 stref ochrony gniazd orlika i 2 bociana czarnego. Faunistyczny rezerwat "Siedliszcze" istniejący w Lasach Strzeleckich od 1975 jako jeden z nielicznych w Polsce powstał w celu ochrony stanowisk lęgowych orlika.

autor: Janusz Wójciak

Na podstawie publikacji:
T.Wilk, M.Jujka, J.Krogulec, P.Chylarecki. (red) 2010. "Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce" OTOP, Marki.

 

 

Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi